Rigas ärkebiskop förmanas från Uppsala

Vår energiska ärkebiskop Antje har utvidgat sin tillsyn till andra sidan Östersjön. I ett officiellt brev tar hon sin ärkebiskopskollega Janis Vanags i örat och beklagar beslutet i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka att endast prästviga män.

Retoriskt effektfullt inleder hon sitt brev med att citera Rom. 16:7, som enligt henne bevisar att det fanns kvinnliga apostlar redan i urkyrkan. Hon framhåller att det lettiska beslutet inte bara är ett steg bakåt från den riktning som Lutherska Världsförbundet färdats i under de senaste 32 åren utan också ett av­steg från aposteln Paulus ord i Romarbrevet.

Här följer utdrag ur hennes brev:

Dear Archbishop Vanags, dear Brother in Christ,

»Greet Andronicus and Junia, my relatives who were in prison with me; they are prominent among the apostles and they were in Christ before I was» (Romans 16:7).

These words from the apostle Paul are read in the Church of Sweden on Apostles' Day, the Feast of Peter and Paul. They bear witness to us about the history and life of the early years of the one and indivisible Church of Christ. And they remind us of the very essence of the apostolic ministry, which is being »in Christ». Neither origin nor gender, neither freedom nor imprisonment makes the difference, but this only: »in Christ».

This year we celebrated Apostles' Day and read the words of the apostle Paul with grief over the decision made by the Synod of the Evangelical Lutheran Church of Latvia on June 3, 2016, changing the constitution and restricting the apostolic ministry of word and sacrament to men only. We consider this decision not only a step backward on the common path that the Lutheran World Federation has followed for 32 years, based in the decisions of five assemblies, but also a step away from the words of the apostle Paul to the Romans. Today most Lutheran World Federation member churches ordain women, and their membership includes more than 90 percent of the members of the communion…

[…] As Archbishop of Uppsala and Chair of the Swedish Bishops' Conference, 1 would like to express our deepest concern about this decision. We express our solidarity with the sisters and brothers in the Evangelical Lutheran Church of Latvia who suffer from the restriction of ordained ministry to men only, thus taking away from the fullness of apostolic service »in Christ», that the Apostle talks about in Romans 16. It has been a blessing for the Church of Sweden, and for the indivisible Church as a whole, to have both women and men serving in the ministry »in Christ». We pray for the work of the Association of Lutheran Women Theologians in Latvia that since 1995 has been working to organize educational events in order to inform society about women’s and men’s service in the Church.

Dear Brother, we are united through our baptism to Christ alone. We are united in our love for the indivisible Church. We are united »in Christ». Thus we should jointly pray his Spirit to call, support and guide the Junias and the Andronicuses the world so desperately needs.

Yours sincerely,

Antje Jackelén

Men när Antje vid gudstjänsten den 16 juli, Apostladagen, kommer att slå upp sin psalmbok och läsa tredje årgångens epistel väntar henne en överraskning. Då visar det sig näm­ligen att aposteln Junia försvunnit och ersatts av Junias, en man. Hur är detta möjligt?

Vår evangeliebok använder sig av Bibel 2000, som i sin tur bygger på The Greek New Testament (Third Edition), där ackusativfor­men Iouniân förekommer i Rom. 16:7. På svenska blir det Junias (som i sin tur kan vara en kontraktion av Junianus). Som stöd för sin version anför The Greek New Testament inte mindre än 37 olika textvittnen.

I uppslagsdelen under ordet apostel anger dock Bibel 2000 att »enligt en annan tolkning, företrädd redan i fornkyrkan, var denna person en kvinna, Junia. Denna friare användning av ordet anses av många forskare ha varit den ursprungliga.» Förmodligen har man Johannes Chrysostomos i tankarna, som i en predikan över Romarbrevet menar att namnet syftar på en kvinna.

Å andra sidan ansåg däremot Origenes att vederbörande var en man. Dessutom skriver kyrkohistorikern Epiphanios av Salamis (ca 315–403) i Index disciplulorum att Paulus medfånge Junias sedermera blev biskop av Apameia i Syrien.

1993 kom emellertid en ny upplaga av Greek New Testament, den fjärde. Av denna framgår att ackusativen Iounian kan vara både maskulinum och femininum beroende på var man sätter den accent som inte finns utskriven i de äldre majuskelmanuskripten. Så grammatiskt sett är vi tillbaka på ruta ett. Läget är osäkert.

En vanlig uppfattning är att Andronikus och Junia var ett judekristet gift par, som varit fängslat tillsammans med Paulus och som därför hade högt anseende bland apostlarna, epísämoi en toîs apostólois eftersom de var martyrer. Vad ordet apostel stod för vid denna tid är oklart. Hur som helst kan man utifrån Rom 16:7 inte säga något om ämbetsfrågan.

När det gäller Antjes brev är det dock framför allt hennes klåfingrighet man reagerar mot. Oombedd blandar hon sig i en självständig systerkyrkas interna angelägenheter. Inte gör det saken bättre att hon anser sig agera i Lutherska Världsförbundets namn. Lutherska Världsförbundet är dock ingen överkyrka utan en samarbetsorganisation för självständiga lutherska kyrkor. Om majoriteten av dessa slagit in på en modernistisk linje betyder det inte att alla medlemskyrkor är tvungna att följa efter.

Dessutom är Svenska kyrkan medlem i Borgågemenskapen, där Lettlands evangelisklutherska kyrka deltar som observatör. Svenska kyrkan har alltså antagit en överenskommelse som innebär att de olika medlemskyrkorna ska samråda med övriga kyrkor inom gemenskapen innan de fattar beslut som påverkar kyr­kans lära eller grundläggande ordningar. Det struntade Svenska kyrkan i när man 2009 be­slutade om något så omvälvande som s.k. samkönade äktenskap. Efter den fadäsen borde Antje vara återhållsam med att lägga sig i vad andra kyrkor anser och lär.

Brevet med angreppet på ärkebiskop Vanags är daterat den 1 september 2016. Kanske är detta Antjes »gratulation» i samband med Hans Jönssons biskopsvigning i Riga den 6 augusti (se SPT 17/2016). Och fortsättning följde. När påven Franciskus senare under året kom på besök till Lund hade påven inte ens hunnit lämna Skåne innan Antje föll honom i ryggen och angrep den katolska kyrkans ämbetsuppfattning. Brevet till Vanags var tydligen inget enstaka klavertramp i det ekumeniska umgänget.

Efter denna rallarsving från kollegan i Uppsala lär Vanags dock fortfarande kunna stå upprätt. Han har ju tidigare i livet härdats i konfrontationer med sovjetiska KGB. Bäst är väl att han svarar så taktfullt som möjligt och tackar för synpunkterna.

Hela brevet kan läsas här: www.kyrkligdo­kumentation.nu/jackelenlettland1216.pdf

Anders Brogren

Publicerat i Svensk Pastoraltidskrift 1/2017.

Åter till Anders Brogrens hemsida