Litteraturförteckning till Eva Fjellander, Svartrock, prästjävel och prästfan — inslag av prästhat och demonisering av präster i dansk- och svenskspråkiga romaner

Ahrenberg, Jac, Hihuliter. Skildringar från östra Finland, Söderström, Borgå, 1889
Almqvist, Carl Jonas Love, Samlade verk. 4, Amorina. Den förrykta frökens lefnadslopp och sällsynta bedrifter, Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Stockholm, 2002 [Amorina 1822]
Almqvist, Carl Jonas Love, Samlade verk. 18, Amorina eller Historien om de fyra, Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Stockholm, 2000 [Amorina 1839]
Bergman, Ingmar, Den goda viljan, Norstedt, Stockholm, 1991
Blicher, Steen Steensen, ”Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog” [1824], Udvalgte Værker Band 1, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A. S, København 1982
Blicher, Steen Steensen, ”Sildig Opvaagnen” [1828], Udvalgte Værker Band 1, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A. S, København 1982
Blicher, Steen Steensen, ”Præsten i Vejlbye” [1827], Noveller, Danske klassikere, Det danske sprog- och litteraturselskab, Borgen, København, 1999
Broberg Knudsen, Anette, Begrundet mistanke, Unitas Forlag, Århus 2010
Broberg Knudsen, Anette, Muligt motiv, Unitas Forlag, Århus 2011
Broberg Knudsen, Anette, Omfattende hærværk, Unitas Forlag, Århus 2013
Christensen, Martha, Rebekkas roser, Forlaget Per Kofod, Danmark, 1986
Ekman, Kerstin, Skraplotter, Bonnier, Stockholm, 2003
Flygare-Carlén, Emilie, En natt vid Bullarsjön, Del 1–3, Nya Svenska Parnassen, Bibliotek för Sveriges Roman-litteratur, N. H. Thomson, Stockholm 1847
Frostin, Greta, Komminister Lydia, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockholm, 1962
Frostin, Greta, Sköra gudar, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockholm, 1955
Geijerstam, Gustaf af, Erik Grane: Upsalaroman, Bille, Stockholm, 1885
Geijerstam, Gustaf af, Pastor Hallin: roman, Bonnier, Stockholm, 1887
Granlid, Hans, Själasörjaren, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1978
Hartman, Olov, Helig maskerad, Norlin, Stockholm, 1949
Hedberg, Tor, Högre uppgifter, Bonnier, Stockholm, 1884
Heller, Frank [pseudonym Gunnar Serner], På detta tidens smala näs. Funderingar över ett liv, Bonnier, Stockholm, 1940
Hemmer, Jarl, En man och hans samvete, Bonnier, Stockholm, 1931
Hesslind, Lars, Befriaren, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, 1988
Hoffmann, E. T. A., Djävulselixiret: kapucinermunken Medardus' efterlämnade papper, Bonnier, Stockholm, 1904 (äldsta upplagan på KB)
Holm, Gretelise, Forhærdede tidselgemytter - Minikrimi, C&K Forlag, Finland, 2009
Hornborg, Harald, Ödemarksprästen, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1938
Isaksson, Ulla, Klockan, Bonnier, Stockholm, 1966
Josefsson, Willy, Dödarens märke, Ordfront, Stockholm, 2000
Knudsen, Jakob, Den gamle Præst: fortælling, Gyldendal, København, 1910
Lagerlöf, Selma, Gösta Berlings saga, Hellberg, Stockholm, 1891
Lagerlöf, Selma, Charlotte Löwensköld, Bonnier, Stockholm, 1925
Lagerlöf, Selma, Löwensköldska ringen, Bonnier, Stockholm, 1925
Lagerlöf, Selma, Anna Svärd, Bonnier, Stockholm, 1928
Lewis, Matthew Gregory, Munken, Stockholm, 1800
Lewis, M. G., The monk. A romance. In three volumes. J. Saunders, Waterford, 1796
Lindin, Ester, Tänk om jag gifter mig med prästen!, Lars Hökerbergs bokförlag, Stockholm, 1940
Lorentz, Anna (pseudonym för Anna Larsson), Lina ensam mor, LT, Stockholm, 1977
Lorentz, Anna (pseudonym för Anna Larsson), Lina från Horsabol, LT, Stockholm, 1975
Lorentz, Anna (pseudonym för Anna Larsson), Lina läsepiga, LT, Stockholm, 1976
Lorentz, Anna (pseudonym för Anna Larsson), Lina möter en ny värld, LT, Stockholm, 1979
Lorentz, Anna (pseudonym för Anna Larsson), Lina väntar våren, LT, Stockholm, 1978
Lundgren, Arne, Gloria Deo, Norstedt, Stockholm, 1983
Lundgren, Arne, Pigan i skolhuset, Fabian, Lysekil, 2003
Lundgren, Arne, Simson, Norstedt, Stockholm, 1982
Lyneborg, Elisabeth, Præster er osse mennesker, Christian Erichsens Forlag, Köpenhamn 1979
Månsson, Fabian, Rättfärdiggörelsen genom tron. Skildringar från den frikyrkliga rörelsens genombrott, Tiden, Stockholm, 1916
Nyman, Valdemar, Som tusen liljor, Schildt, Helsingfors, 1944
Olofsson, Runa, Hon, prästen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1979
Olofsson, Rune Pär, En passions historia, Wiken, Höganäs, 1988
Radcliffe, Ann Ward, Italienaren, elier [!] Ruinerne vid Paluzzi. Af Anna Radcliffe. Öfversättning af A.C. Nejman. Örebro, tryckt hos Nils Magnus Lindh, Örebro, 1803
Rasmussen, Emil, Frants, Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag, København, 1928
Rieck-Müller, Maria, Mikael Fluhr. En prästroman. 1, Jordens son, Geber, Stockholm, 1927
Rieck-Müller, Maria, Mikael Fluhr. En prästroman. 2, Vindökaplanen och hans hustru, Geber, Stockholm, 1928
Rydberg, Viktor, Fribytaren på Östersjön. Svenskt original, Köster, Göteborg, 1857
Schandorph, Sophus, Et Aar i Embede, C. A. Reitzels Forlag, København, 1883
Schandorph, Sophus, Uden midtpunkt, C. A. Reitzels Forlag, København, 1878
Schandorph, Sophus, Smaafolk: fortælling, C. A. Reitzels Forlag, København, 1880
Sjögren, Ivan, Komminister Albrekt, Bonnier, Stockholm, 1933
Strindberg, August, Hemsöborna: skärgårds-berättelse, Norstedt, Stockholm, 2012
Söderberg, Hjalmar, Den allvarsamma leken, Bonnier, Stockholm, 1912
Söderberg, Hjalmar, Doktor Glas, Bonnier, Stockholm, 1905
Söderberg, Hjalmar, Förvillelser: berättelse, Bonnier, Stockholm, 1895
Trotzig, Birgitta, De utsatta. En legend, Bonnier, Stockholm, 1957
Wahlström, Erik, Den dansande prästen, Schildts, Esbo 2004
Wetterbergh, Carl Anton [pseudonym Onkel Adam], Pastors-adjunkten. Genremålning, Beckman, Stockholm, 1845
Wied, Gustav, Pastor Sørensen & co, Gyldendalske boghandel Nordisk forlag, København og Kristiania, 1913
Wieselgren, Sigfrid [pseudonym Horatio], En man öfver bord, Fritze, Stockholm 1882


Sekundärlitteratur
Ahlström, Gunnar, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1973 [1947]
Alsparr, Sven, Fabian Månssons ”Rättfärdiggörelsen genom tron”. Några reflexioner kring personskildringen och bakgrunden till händelserna i anledning av 20-årsminnet av författarens bortgång. Uppgift i litteraturhistoria framlagd vid proseminarium å Stockholms högskola 10. 12. 57, Stockholm, 1957 [Stockholms högskola] (otryckt uppsats)
Aneer, Lars, ”Var Hjalmar Söderberg prästhatare?”, Horisont. Organ för Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, nr 3, 1978.
Arvidson, Stellan, Selma Lagerlöf, Bonniers, Stockholm, 1932
Böök, Fredrik, Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809, [diss.] Bonnier, Stockholm, 1907 (Lunds universitet)
Edström, Vivi, Livets vågspel, Natur och Kultur, Stockholm, 2002
Fjellander, Eva, Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku: en studie av prästgestalter i svenska romaner 1809-2009, [diss.] Artos, Skellefteå, 2013, (Åbo Akademi)
Gustavsson, Anders, Folklore och sociala konflikter. En studie av ”skvaller” i ett fiskeläge, Signum, Lund, 1981
Holm, Ulla-Carin, Hennes verk skall prisa henne. Studier av personlighet och attityder hos kvinnliga präster i Svenska kyrkan, [diss.] Bokförlaget Plus Ultra, Helsingborg, 1982 (Lunds universitet)
Jarlert, Anders, ”Lekmannens plats i kyrkan”, Werner, Yvonne Maria (red.), Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1830–1940, Nordic Academic Press, Lund, 2008, s. 119–138.
”Kapellpredikanten på Käringön”, Östgötaposten, 1 juni 1900
Lagerlöf-Génetay, Birgitta, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668–1671. Bakgrund i Övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext, [diss.] Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1990 (Stockholms universitet)
Leffler, Yvonne, I skräckens lustgård: skräckromantik i svenska 1800-talsromaner, [diss.] Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg, 1991 (Göteborgs universitet) Leffler, Yvonne, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001
Lindblad, Carl Severin, Minnesblad efter L.O.A. Simson på Käringö, Göteborg, 1910
Lindegård, Sven, Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid, Arcus, Lund, 1999
Ljungberg, Henrik, Dødens fortællere; om Blichers bedste noveller, Gyldendals Kulturbibliotek, København, 1989
Lundevall, Karl-Erik, Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut och program, [diss.] Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1953 (Stockholms högskola)
Malmstedt, Göran, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige, Nordic Academic Press, Lund, 2002
Niemelä, Kati, ”Female Clergy as Agents of Religious Change?”, Religions 2, no. 3, 2011, s. 358–371
Schöldström, Birger, Emilie Flygare-Carléns lefnadsteckning, Bonnier, Stockholm, 1888
Svensson, Conny, Revolt och mystik. En bok om Hans Granlids romaner, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1989
Särs, Anna-Lena, ”Viljan visar vägen till identiteten – Berättelsetyper och teman i livsberättelser av kvinnliga teologer i Svenskfinland”, otryckt Pro graduuppsats [magisteruppsats], Helsingfors universitet, 2006.
Söderberg, Hjalmar, Sista boken. Varia från senare år, Bonnier, Stockholm, 1942
Wahlund, Per Erik, ”Åttitalet och prästen”, Edda. Nordisk tidskrift för litteraturforskning, Oslo, 1947
Vermeule, Blakey, Why Do We Care about Literary Characters?, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2010
Wiberg Pedersen, Else Marie (red.), Se min kjole : de første kvindelige præsters historie, Samlerens forlag AS, Viborg, 1998