Margareta Brogren i Barcelona november 2015

Besök mitt antikvariat
MaggaBok!

Fredrik Engelstad
Vad är makt?

Makt fascinerar. Den som har makt, har en stark dragningskraft. Men makt kan också vara skrämmande och frånstötande och upplevas som en inskränkning i den egna autonomin och valfriheten. Samhällsliv utan makt är otänkbart. Makt finns i alla sociala relationer och former i livet – ibland trivial, ibland mycket betydelsefull. I Vad är makt? visar Fredrik Engelstad hur komplext och svårgripbart maktbegreppet är. Han ökar därmed förståelsen för vad som är legitim och illegitim makt, mellan de maktuttryck som är acceptabla och de som bör avskaffas.

Fredrik Engelstad är professor i filosofi och sociologi vid institutionen för statsvetenskap, Universitetet i Oslo. Mellan 1998 och 2003 ingick han i den norska Makt- och demokratiutredningen.

Förlag: Natur och Kultur
Ingår i serien Vad är ....

Översättare: Margareta Brogren
Ca-pris: 127:- ISBN: 91-27-11349-3 Bandtyp: Inbunden Utkom juni 2006

Erik Bjerck Hagen:
Vad är litteraturvetenskap?

Litteraturvetenskapens viktigaste uppgift är att få oss som läser och uppskattar litteratur att bli bättre läsare och uppskatta det vi läser ännu mer. Förutom att läsa och kommentera litteratur på olika sätt reflekterar litteraturvetenskapen också över sin egen praktik. Men även dessa funderingar har som sitt yttersta syfte att intensivera, precisera och eventuellt korrigera den litterära upplevelsen.

Erik Bjerck Hagens introduktion till litteraturvetenskapen cirklar runt fem frågor – om det litterära verket, om litterär kvalitet, om tolkning, om litteraturvetaren som subjekt och om hur litteraturen kan gripa in våra liv som historiska och sociala individer. Här ges också många konkreta exempel på olika sätt att närma sig texter av bland annat Tomas Tranströmer, Franz Kafka, Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, P. O. Enquist och Don DeLillo.

Erik Bjerck Hagen (född 1961) är professor i allmän litteraturvetenskap vid Universitetet i Bergen. Han publicerat flera böcker på norska och är en av redaktörerna för Norsk litteraturvetenskaplig tidskrift.

Ingår i serien Vad är .... Bokförlaget Natur och Kultur

ISBN: 91-27-10804-X Bandtyp: Häftad
Översättning Margareta Brogren
Utkom september 2005

Henrik Syse:
Rättfärdigt krig? Om militärmakt, etik och ideal

Är det rätt att försvara sig? Ja, säger de flesta. Men är angreppskrig i försvarssyfte rättfärdigt? Sätts alla lagar ur spel i krig, eller kan man hävda att vissa okränkbara regler måste fortsätta att gälla? Hur ska soldaterna uppföra sig? Kan civila vara legitima krigsmål? Var exempelvis en demokratiskt vald men nationalistisk politiker som Milosevic ett legitimt mål? Ett exempel ur Henrik Syses resonemang kan visa hur komplexa dessa frågor är. När amerikanska soldater 2003 använde kraftigt övervåld mot en irakisk by, med många civila dödsoffer som följd utöver irakiska soldater, var ett av amerikanernas argument att irakierna ju sköt först. Trots att det var USA:s ockupationsarmé som rullade in över gränsen till Irak menade amerikanerna att de bara försvarade sig. De utövade alltså ett rättfärdigt våld. Idag är det mer nödvändigt än någonsin att diskutera rättfärdighetsaspekter i krigföring. Inte bara innan kriget bryter ut, men också under kriget och i synnerhet efteråt. Kan ett krig mot terrorismen vara rättfärdigt? Hur definierar man då de som stöder självmordsattentat eller annan terrorism med pengar och politiskt stöd? Deltar de i krigshandlingar? Henrik Syses Rättfärdigt krig? är engagerande, analytisk och debatterande och ett utmärkt redskap för att kunna förstå vad som händer i vår omvärld. Boken fick stor uppmärksamhet vid publiceringen i Norge hösten 2003.

Henrik Syse är freds- och konfliktforskare vid Universitetet i Oslo och har under lång tid forskat och föreläst kring etikfrågor i krig och internationell politik. Han är dessutom officer i reserven.

Ca-pris: 276:- ISBN: 91-27-09893-1 Bandtyp: Inbunden
Utkommer: Okt 2004
Bokförlaget Natur och Kultur
Översättning Margareta Brogren

Bente Groth:
Judendomen
Kultur, historia, tradition

Bente Groth, religionshistoriker vid Universitetet i Oslo, har skrivit en introduktion till judendomen där hon med ett omväxlande kronologiskt och tematiskt perspektiv berättar om judisk kultur, historia och tradition. Vid sidan av det hon menar är gemensamt visar hon även hur livsstilar, åsikter och tolkningar går isär.

De kronologiska delarna följer judarna från de tidigaste spåren till idag. Groth menar att berättelserna i den hebreiska bibeln, vad kristna kallar Gamla testamentet, inte främst betraktas som en källa till historisk kunskap. Samtidigt redogör hon för arkeologiska fynd och andra forntida texter som kan bekräfta och revidera den historia som berättas. Inom-religiösa tolkningar och vetenskapliga möts – inte heller vetenskapen är enig. Författaren skildrar judarnas levnad i flera världsdelar. I synnerhet efter andra templets fall i början av vår tideräkning har judar funnit boplatser inte bara i länderna närmast Jordanfloden utan även runt om i Europa samt Afrika och Nordamerika. Historien har kantats av förföljelse men även präglats av kulturell och vetenskaplig utveckling. Groth följer den ända fram till dagens konflikter i Israel.

De judiska traditionerna och tankesätten framställs nyansrikt. I boken finns klargörande kapitel om de heliga texterna och deras utveckling, om Gudstrons innebörd både intellektuellt och praktiskt (Gudsbild, människosyn, moral, familjens betydelse), om gudstjänster och andra viktiga religiösa handlingar samt om festkalendern. Groth ger underlag till vidare diskussioner genom att inte väja för de punkter där meningarna är delade.

Boken är en övergripande introduktion och lämplig för undervisning på högskolekurser inom religionsvetenskap och religionshistoria. Dess pedagogiska disposition och lättillgängliga språk gör att även var och en som vill veta mer om judendomen här finner en stimulerande första orientering.

Bente Groth (född 1939) är religionshistoriker vid Universitetet i Oslo. Hon har bott många år i Israel och även studerat judendom och judisk historia där.

Ca-pris: 318:-
Utk. maj 2002
Bokförlaget Natur och Kultur
Översättning Margareta Brogren

"Nu finns den på svenska, i en briljant översättning av Margareta Brogren."

Kaj Engelhardt i "Judisk-kristen dialog"

Karen Armstrong:
Muhammed

När Muhammed fick sina uppenbarelser år 610 var folken på den arabiska halvön splittrade och de olika stammarna dyrkade sina egna gudar. Muhammed samlade dem kring en enda gud och lade grunden till islam, världens mest expansiva religion idag. Vem var han egentligen – mannen som utropade sig till den siste profeten?

I väst florerar många myter och missuppfattningar kring Muhammeds person. Han har framställts som en blodtörstig, manipulativ och ondskefull Antikrist. I Karen Armstrongs biografi möter vi människan bakom visionerna och uppenbarelserna.

Det är inte möjligt att till fullo förstå den muslimska kulturens inflytande över vår egen. Men Karen Armstrongs välskrivna bok är en bra början för att lära känna mannen som gav oss Koranen. Karen Armstrong har betecknats som en av samtidens mest betydande religionshistoriker. I Muhammed tecknar hon en nyanserad av profeten Muhammed och religionen islam - det är en lättillgänglig och spännande bok om ett högintressant och mycket aktuellt ämne.

Sid: 305 Ca-pris: 265:-
Utk: September 2003
Bokförlaget Forum

"Med Salman Rushdie-affären som bakgrund skrev den kända religionshistorikern Karen Armstrong i början av 1990-talet sin uppmärksammade och prisbelönta framställning Muhammad - A Biography of the Prophet. Det är denna bok som äntligen kommit ut i en utmärkt översättning av Margareta Brogren."

Docent Göran Åberg i Jönköpings-Posten

"Översättaren Margareta Brogren har gjort ett gott jobb. När det gäller korancitaten har hon stått i valet mellan två översättningar till svenska, nämligen Bernströms moderna och förklarande översättning och Zetterstéens mera ålderdomliga och poetiska. Hon har valt att luta sig mot den senare, eftersom den ger läsaren en aning om den emotionella kraften i budskapet. Det tycker jag är ett utmärkt val."

Göran Frankel i Helsingborgs Dagblad

Zvi Kolitz:
Jossel Rakovers samtal med Gud

Utk. mars 2003.
Utgiven av Göran Larsson jubileumsfond

"I en av ruinerna i Warszawas ghetto, mitt ibland högar av förkolnad sten och rester av människoben, hittades följande testamente, skrivet av en jude vid namn Jossel Rakover under ghettots sista timmar och gömt i en liten butelj …"

Så inleds det oförglömliga dokumentet om en from judes samtal med Gud timmarna innan han dör i Warszawaghettot efter att ha förlorat allt som en människa kan förlora här på jorden. Det är vårt att finna texter som kraftigare kämpar med ondskans och lidandets problem än denna, och som på ett så djupt gripande sätt brottas med Gud i dödsskuggans dal.

Denna märkliga text upplevdes som så äkta att man med tiden glömde bort dess författare Zvi Kolitz, en ung jude som skrev den för en jiddischtidning i Buenos Aires efter krigsslutet. I denna bok återges texten i såväl original som transkription och översättning.

Dessutom innehåller boken en fascinerande presentation av dokumentets gåtfulle författare samt även dess förunderliga historia.

Översatt från jiddisch, tyska och engelska till svenska av Margareta Brogren.

"Här finns inte blott själva 'samtalet' i svensk version, utan också en presentation av texten och dess författare - i utmärkta översättningar från jiddisch, engelska och tyska, samtliga signerade Margareta Brogren."

Göran Modén i Shalom

Nu har denna spöklika novell - "Jossel Rakovers samtal med Gud" av Zvi Kolitz - kommit ut på svenska, i en känslig översättning av Margareta Brogren, i en liten bok som också innehåller presentation av texten samt faksimil och transkribering av jiddischoriginalet.

Jackie Jakubowski i Dagens Nyheter

Utkom 2003, 2:a upplagan 2005, 120 sidor, häftad, isbn 91-88552-54-3,
Arcus förlag

Thomas Cahill:
Historien om Jesus

Jesus är utan tvekan en centralfigur i Västerlandets historia genom sina egna handlingar och sitt budskap om kärlek till nästan, medmänsklighet och ansvar för fattiga och sjuka. Därigenom har han påverkat vår västerländska kultur i humanistisk riktning mot ökad insikt om alla människors lika värde. Thomas Cahill lyckas levandegöra Jesus och hans apostlar från denna avlägsna tid och göra deras handlingar och uttalanden aktuella även för oss. Han ger oss en bild av Jesus som en fyndig, klartänkt människa med skarp tunga, men vänlig, humoristisk och medkännande. Författaren utmanar många traditionella religiösa åsikter och ansluter sig till mera radikala moderna tolkningar av bibeltexterna.

Översättning av Margareta Brogren.

"Desire of the everlasting hill är den poetiska amerikanska titeln på en Jesus biografi som också är god och underhållande litteratur, mycket tack vare en kongenial översättare som även fungerat som faktagranskare."

Göran Prytz i Bibliotekstjänsts sambindningslista

"Margareta Brogren har inte nöjt sig med att språkligt korrekt föra över texten från en journalistisk och lättfattlig amerikanska. Hon har också uppenbarligen genom sitt eget personliga engagemang i ämnet lyckats ge framställningen en frisk och fängslande svensk språkdräkt som hjälper läsaren att komma åt det budskap och den närkontakt med Jesus som den amerikanske författaren vill förmedla."

Stellan Oltéus i Norra Halland

Inb . Utk. 2001-09-26. Sid 318. Ca-pris 325:-
Forums förlag

Jason Goodwin:
Horisontens härskare


Historien om Osmanska riket Jason Goodwin berättar mustigt och detaljrikt om en svunnen civilisation, det osmanska riket, som varade i sexhundra år och sträckte sig över tre kontinenter. Dess arméer tycktes oövervinneliga och elittrupperna, janitscharerna, bestod av bortrövade kristna pojkar. 1683 hade de nått ända fram till Wiens murar. Osmanska riket utgjorde en brokig mosaik av folkgrupper som alla gick klädda i sin bestämda färg. Där rådde religiös tolerans, och riket blev tillflyktsort för Europas förföljda judar. Sultanens makt försvagades så småningom genom haremsintriger och palatskupper, men riket fanns kvar ända till 1922. Jason Goodwin är en engelsk historiker, journalist och reseskildrare, som utgivit flera uppmärksammade böcker om Indien, Kina och Turkiet.
Omslag: Arne Öström/Ateljén

Övers: Margareta Brogren

"Hela historien framstår här som en elegisk dikt, komponerad av Goodwin och överförd till den vackraste svenska av Margareta Brogren."

Professor Lars Lönnroth i Svenska Dagbladet

"I Horisontens härskare har han tidigare givit en inkännande skildring av det osmanska imperiets hela historia. Lite rörigt disponerad, men ack så elegant skriven – den svenska översättningen är i klass med Frans G Bengtsons essäer."

Per Dahl i Barometern

Inbunden
Cirkapris: 329 kr

Antalet sidor: Ca 380

ISBN:1-300832-3

Utk. Januari  2001
Norstedts förlag

Simon Singh:
Kodboken


Simon Singh lyckades med Fermats gåta att göra matematikens historia till en bästsäljare. Nu skriver han i Kodboken omkodernas och krypteringens historia och det är en historia om ond bråd död och stormande passionerI Maria Stuart, till exempel, avrättades efter att hennes kodade brev dechiffrerats och visat sig innehålla planer på att mörda drottning Elisabet. Alan Turing knäckte nazisternas Enigmakod, som visade den tyska flottans positioner, och förändrade därigenom världens gång. Ett exempel på vetenskaplig passion är historien om Michael Ventris, som 1952 lyckades tyda skriften linear B på några lertavlor från Kreta och därmed förändrade våra kunskaper om det antika Grekland. Om Fermats gåta skrev Gabriella Håkansson i Allt om Böcker: "Någon har kastat fram tanken att 90-talets stora berättelse kanske inte döljer sig i romanen, utan i helt andra former, som till exempel dokumentären eller den historiska essän. Boken om Fermats gåta får också mig att tänka i sådana banor. Den är definitivt så storartad och genial att den ifråga om underhållning och fräschör slår de flesta samtida romaner med hästlängder."

Översättning: Margareta Brogren (som tidigare översatt Fermats gåta)

"Boken är full av exempel på intrikata krypton, och här måste nämnas att Margareta Brogren har gjort ett makalöst gott arbete i sin försvenskning av vissa bitar av originalet."

Kjell E Genberg i Dast-Magazine

"Översättaren, Margareta Brogren, måste ha haft en otroligt svår uppgift att lösa. Inte nog med de normala språkliga problem som överföringen av teknisk skrift från ett språk till ett annat innehåller, men alla rent engelskspråkiga exempel på ord eller ordfrekvenser måste ha krävt ett tålamod utan like i sökandet efter lämpliga parallella fraser på svenska."

Philip K Nelson i Folkbladet Norrköping

"Det kan inte ha varit lätt att översätta Simon Singhs digra lunta om kryptering, kodknäckande och forcering av hemlig skrift. Margareta Brogren har också i ett efterord riktat ett tack till en rad personer och institutioner som varit henne behjälpliga i detta arbete. Så har också resultatet blivit gott"

Klas Holmquist i Bergslagsposten

"Översättningen är genomarbetad och engagerad."

Ulf Eriksson i Göteborgs-Posten

Ca 300 sidor, inbunden, illustrerad
Originalets titel: The Code Book


ISBN 1-300708-4

Utk. september 1999

Norstedts förlag

Simon Singh:
Fermats gåta
Den fantastiska historien om hur världens svåraste matematiska problem löstes


"Jag har funnit ett i sanning fantastiskt bevis, men tyvärr är marginalen för smal för att det skall få plats." - Beviset gick ut på att Pythagoras sats bara stämde för potensen 2 men inte för något annat tal. Genom denna lilla anteckning nedskriven 1637 i en gammal grekisk bok blev Pierre de Fermat odödlig. I över 350 år försökte matematiker komma på svaret utan att lyckas.
    1963 läste en tioårig engelsk pojke, Andrew Wiles, om problemet och bestämde sig för att lösa det. Han blev senare professor i matematik, och efter en åttaårig självvald isolering lyckades han 1995 slutligen lösa Fermats gåta.

    Simon Singhs berättelse om Fermats gåta är ett mänskligt drama om svindlande drömmar, intellektuell briljans och oförtröttlig beslutsamhet. Det är i själva verket matematikens kulturhistoria, berättad så underhållande att den blir tillgänglig för envar. Boken har blivit en bästsäljare över hela världen.

Översättning: Margareta Brogren

"Mycket förtroendegivande översatt av Margareta Brogren."

Lars Linder i Dagens Nyheter

"Fermats gåta i Margareta Brogrens förtjänstfulla översättning."

Mats Parner i Göteborgs-Posten

"En god översättning har åstadkommits av Margareta Brogren."

Peter Streling i Dagen

Ca 350 sidor
Orig. titel: Fermat´s Last Theorem

ISBN: 91-1-300304-6

Utk. hösten 1998

Norstedts förlag

Walter Alvarez:
Dinosaurierna och dödens krater


I 150 miljoner år hade de levat och plötsligt försvann de bokstavligen, över en natt. Professor Walter Alvarez menar att de utrotades av en jättelik meteorit, 10 kilometer i diameter, större än Mount Everest, med en hastighet av 30 kilometer i sekunden och en förstörelseförmåga motsvarande 100 miljoner vätebomber, som för 65 miljoner år sedan slog ned på jorden. Walter Alvarez, professor i geologi och geofysik, är den som lanserade meteoritteorin. Han beskriver hur man spårar jordens historia genom att studera jordavlagringar från olika tidsepoker och undersöker vad som finns i dessa avlagringar. Det är en populärvetenskaplig detektivhistoria, ett pussel där Alvarez vrider och vänder på bevisen, far runt halva jordklotet, smutskastas av konkurrerande vetenskapsmän med konkurrerande teorier, ibland tar miste och lägger ned mycket tid och kraft på felaktiga hypoteser, innan han slutligen hittar "mordvapnet", spåren efter en jättelik nedslagskrater från rätt tidpunkt på Yucatanhalvön i Mexico.

Ca 200 sidor
Orig.titel: T-Rex and the Crater of Doom

Översättning: Margareta Brogren

ISBN 1-300589-8

Utk. augusti 1999

Norstedts förlag

Fem@il

- Vad händer när 16 kvinnor i åldern 25 till 39 år sätter sig ner vid datorerna och kastar tankar om män, barn, karriär, sex, feminism, liv och död till varandra över nätet?

- Man får en mycket aktuell beskrivning av hur det är att vara kvinna – just nu, i vår tid och i den ålder då det är ett normaltillstånd att alltid köra vardagen på högsta växeln. För det är under dessa år som kvinnor föder barn. Gärna många. Och de som ännu inte har skaffat kille och barn måste skynda sig på. För om man ska tro på en biologisk klocka, så tickar den väldigt fort nu. Under exakt samma år ska man visa vad man går för yrkesmässigt. Och ens föräldrar börjar så smått att åldras. Dem ska man också komma ihåg.

Mitt i allt detta är det någon som ska skiljas, lära sig att leva ensam eller kanske göra ett nytt försök med en ny man och styvbarn. Och samtidigt som man tampas med vuxenlivets ansvar och omsorgsförpliktelser, ska man bevisa att man är engagerad och följer med i den teknologiska och samhälleliga utvecklingen. Man ska vara IT-fantast, ha egen hemsida och handla ekologiska grönsaker över nätet.

Man är för gammal för Girlpower och för ung för Grey Girl Power, de gråhåriga kvinnornas makt. Den traditionella feminismen känns sliten och dammig. Samtidigt blir det ingen ordning på arbetsfördelningen i hemmet och man vågar inte kräva den där löneförhöjningen man borde få, för man vet att man ska gå på föräldraledighet om ett halvår …

Fem@il är en studie av de viktigaste områdena i kvinnors liv: kärlek, sex, barn, pengar, familj, arbete, jämlikhet, kroppen, livet och döden. Fem@il är ögonblicksbilder, med e-mailens blandningar av tal- och skriftspråk, befriade från vackra förpackningar, fulla av humor och sanningar. Fem@il är en dialogbok – och ett nytt sätt att skriva på.

Översättning: Margareta Brogren, Eva Mazetti-Nissen, Eva Trägårdh
Cirkapris: 229 kr
265 sid.
ISBN 91 7711 629 1
Utk. juni 2001

Egmont Richters förlag

Michael Larsen:
Ormen i Sidney


En ung flicka läggs in på Prince of Wales Hospital i Sydney. Hon svävar mellan liv och död efter att ha blivit biten av en giftorm. Men när Annika Niebuhr, jourhavande läkare och expert på ormbett, får se resultatet av ett snabbt laboratorieprov, tvekar hon inte en sekund: Någon har försökt döda flickan. När en av Annikas vänner kort därefter mördas och det går upp för henne att det finns ett samband mellan de två händelserna, bestämmer hon sig för att undersöka saken närmare. Men snart får hon klart för sig att hon har en stor och mäktig fiende, och att hon själv har en roll i gåtan som hon inte förstår. Annikas livslånga behov av att tränga ner på djupet och söka svar på de stora frågorna försätter henne i ett tillstånd av permanent livsfara. När sanningen uppenbaras är den ofattbar och skrämmande, och Annika måste överlägga med sig själv om huruvida den är värd priset. Ormen i Sydney är en thriller om tro och vetande och människans behov av att kunna förklara universum. Michael Larsen, född 1961 i Köpenhamn, har med bara två tidigare romaner redan skaffat sig en solid position i dansk och internationell bokmarknad med stora kritiker- och försäljningsframgångar i Danmark, Tyskland och England.

Ca 356 sidor, inbunden
Orig titel: Slangen i Sydney

Översättning: Margareta Brogren

ISBN 1-300694-0

Utk. augusti 1999

Norstedts förlag

  Tillbaka till Margareta Brogrens hemsida