EVANGELISK LITTERATURMISSION
SCRIPTURA
November 2000

Evangelisk Litteraturmission SCRIPTURA
ger ut och sprider kristen litteratur inom de områden utanför Sverige, där behov av kristen mission finns, såväl för teologisk utbildning som för uppbyggelse i vidare mening. Sådan litteratur skall stå i överensstämmelse med Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelse-skrifterna. Medel till bibelspridning kan också anslås inom ramen för den lutherska kyrkans verksamhet i de områden där behov anses föreligga.
Vår litteratur kommer till nytta och blir efterfrågad och använd. Den blir en hjälp för präster och evangelister, för församlingsbor, hem och ungdomar. Med gedigen undervisning rustas församlingarna att möta hoten från svärmeri och villfarande sekter och sekularisering. När de unga kyrkorna vinner många medlemmar, är det nödvändigt att bygga upp trons liv.

STYRELSE 2001-2002: ordf km Ragnar Block, Berghem, v ordf kh Pekka Heikkinen, Torsby, missionär Ingvar Hermansson, Horred, kh Lars Andersson, Torestorp, pr Stig Andersson, S:t Pauli, Göteborg, km Mats Giselsson, Örkelljunga, pr Anders Brogren, Istorp. Suppleanter: pr Sture Hallbjörner, Göteborg, km Per-Anders Grunnan, Ingermanland.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet, Hebr 13:8.

Detta anspråksfulla påstående är ett av de många, som säger oss, vem Jesus är, att han är Gud. Ordet påminner om Psalt 102:28, där det heter om Gud: Du är densamme, och dina år skall inte ha något slut.

Det som här sägs om Gud sägs alltså också om Jesus. Det är ett oerhört anspråk, som Evangelium kommer med: att Jesus är Guds Son och världens Frälsare.

Detta Evangelium måste förkunnas för hela världen, så att människor, när de hör Ordet eller läser det, kan finna tro och blir frälsta.
Litteraturmission är ett viktigt medel i vår tid. Genom spridning av Bibeln på olika språk och genom god kristen litteratur för undervisning och uppbyggelse kan människor nås av budskapet om Kristus överallt i världen. Och där Ordet tas emot, där verkar det också. Där Ordet är, där kan Guds Ande utföra sitt verk.
Det är viktigt att vi ser till att människor nås av Guds Ord. Vi kan bidraga till detta genom att stödja Evangelisk Litteraturmission SCRIPTURA i dess arbete. Jesus säger: De ord jag har talat till er är Ande och liv. Joh 6:63.

Ingvar Hermansson


Wollaita-synoden i Etiopien

Lutherska kyrkan i Etiopien (LCEt) har en synod i södra delen av landet som heter Wollaita-synoden. I denna del av Etiopien har det aldrig varit någon västerländsk missionär stationerad. Synoden tillhörde tidigare en baptistisk kyrka. Efter en strid inom synoden delades den och en del anslöt sig till den Lutherska kyrkan. Här växer antalet församlingar enormt. Behovet av litteratur och kursverksamhet är stort. I konfrontation med andra kyrkor krävs en djupare insikt i Guds ord. Vad svarar en ung evangelist när dopfrågan ställs på sin spets? De flesta församlingsledarna har inte fått någon utbildning. Vid flera tillfällen besökte jag denna del av Etiopien. Ivern var påtaglig, möjligheterna stora, resurser saknas.
1999 vigdes sju nya präster till helig tjänst. Det var en mycket stor högtid. Dessa är nu ute i tjänst men skulle behöva regelbundna fortbildningskurser.
Församlingarna saknar litteratur. De mest grundläggande böckerna i vår evangelisk-lutherska tro och bekännelse borde omedelbart översättas till lokalspråken och distribueras ut till folket. Scriptura har redan gjort ovärderliga insatser i Etiopien och har glädjande nog lovat att fortsätta. Du som ger ditt stöd till Scriptura blir välsignad med förbön av bröder och systrar i Etiopien.
Johnny Bjuremo, missionär

LUTHERSKA KYRKAN I ETIOPIEN
Prästseminariet i Asella har begärt 50 ex Luthers Lilla Katekes med kort utveckling, utgiven på engelska av Missourisynoden, att användas för prästutbildning och utdelning till präster och evangelister. Böckerna kommer att avsändas i samband med Johnny Bjuremos utsändande för arbete vid prästseminariet i Asella. Det är värdefullt att vi på detta sätt kan hjälpa dem som predikar och undervisar till egen fördjupning i kristen lära och tro.BIBELÖVERSÄTTNING TILL KALANGA

Detta språk talas av en folkgrupp inom Botswana, där Botswanas ev-luth kyrka arbetar. I samband med Ingvar Hermanssons besök 1999 framkom, att det var nära att bibelöversättningsarbetet måste läggas ner. I detta läge kom Insamlingsstiftelsen SELMA till undsättning, och SCRIPTURA bidrog med kr 51.120, vilket betyder, att översättningen av Bibeln till kalanga kan fortsätta och snart bli färdig.
 

Vår litteratur efterfrågas. Om gåvorna kunde öka kraftigt, kunde vi sprida ännu mera av Guds Ords ljus, till hjälp och välsignelse för ännu flera.
 

UTSKICK AV LITTERATUR
SCRIPTURAS böcker och småskrifter har efterfrågats och utsänts till systerkyrkor och prästseminarier.
Utsända böcker är: Josef Imberg, Livets väg (trosläran), Josef Imberg, Kristet liv (lärobok i kristen etik och moral), Josef Imberg, Låt oss bedja (husandaktsboken), Ingvar Jonsson, Uppenbarelseboken (vägledning genom tidens oro).
Utsända småskrifter är följande av Josef Imberg: Dopet, Nattvarden, Bönboken, Syndernas förlåtelse. Den Helige Ande, Döden uppståndelsen och det eviga livet, samt de nyutkomna: Gud med oss (om vägen till tron), och Gud i världen (10 korta kapitel om kristen etik) samt C N Mtetwa, Återlösaren, född av kvinna, Pekka Heikkinen, Guds tyngsta och största verk (om återlösningen) och H Fl Ringius, Guds Lamm (predikan på Fastlagssöndagen) samtliga på engelska,
Dessutom Josef Imberg, Maandalio, predikoutkast på swahili, över evangelieårgången och över episteltexterna.
Under senaste året har följande utsänts:
Till prästseminarium i Sudan: 36 ex vardera Uppenbarelseboken, Döden, uppståndelsen och det eviga livet, Nattvarden, Dopet, 26 ex vardera av SCRIPTURAS övriga böcker och småskrifter på engelska, 72 ex vardera Gud med oss och Gud i världen.
Till kyrkan i Zimbabwe för utdelning vid kyrkodagar i kontrakten: 416 ex vardera av Guds Lamm, Döden uppståndelsen och det eviga livet, Syndernas förlåtelse, Bönboken, Dopet, Den Helige Ande, Guds tyngsta och största verk, 507 ex av Återlösaren, född av kvinna, 553 ex Gud med oss, 350 ex Gud i världen.
Till kyrkan i Malawi: 55 ex Livets väg.
Till kyrkorna i Sydafrika, Namibia, Swaziland, Botswana, Malawi, Kenya, Eritrea och några stift i Tanzania har utsänts sammanlagt 670 ex vardera av de nyutkomna Gud med oss och Gud i världen.
Till kyrkan i Botswana: 183 ex vardera av Gud med oss och Gud i världen.
Till Tanzanias ev.luth kyrka, Södra stiftet: 50 ex vardera av Livets väg, Kristet liv, Låt oss bedja, Uppenbarelseboken, 100 ex vardera av Dopet, Nattvarden, Bönboken, Den Helige Ande, Syndernas förlåtelse, Döden, uppståndelsen och det eviga livet, Gud med oss, Gud i världen.
Till Sudans evangelisk-lutherska kyrka: 50 ex av samtliga böcker ovan, 100 ex av samtliga småskrifter ovan.
Till Lutheran Heritage Foundation, Kenya: 100 ex av samtliga böcker ovan, 200 ex av samtliga småskrifter ovan, 108 ex vardera av Evangelie- och Epistelutläggningarna på swahili.
Till Ghana: 115 ex Kristet liv.
Summa kostnader för utskick av SCRIPTURAS böcker och småskrifter under senaste året kr 37.076.En liten skrift om evangelisk gudstjänst
av tidigare Etiopien-missionären Mats Giselsson håller på att utarbetas. När svärmiska tankar sprids och gör skada, är det nödvändigt att få veta något om den bibliska grunden för vår evangelisk-lutherska gudstjänst. Vi hoppas att under det kommande året kunna ge ut denna skrift.


ÖVERLÄMNAD LITTERATUR
Prästseminariet i Kenyas Lutherska kyrka har mottagit 15 ex Tappert, Konkordieboken (våra evangelisk-lutherska bekännelseskrifter) på engelska att användas i prästutbildningen.Kostnad 1999 kr 4.031.LUTHERS LILLA KATEKES
har för första gången utgivits i översättning till chichewa 2.500 ex och i översättning till chitumbuka 1.500 ex, av Malawis evangelisk-lutherska kyrka. Därmed får ungdom och församlingsbor Lilla katekesen tillgänglig på sitt eget språk. Kostnad 2000 kr 5.214.Luthers Lilla katekes är också aktuell för tryckning av översättning till lozi och rukwangari i Namibia.


EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I TANZANIA Södra stiftet har erhållit 2 ex vardera av följande böcker på engelska: Koehler, Dogmatik, Tappert, Konkordieboken, Althaus, Martin Luthers teologi. Kostnad 2000 kr 2.180.
SCRIPTURA har också lämnat tryckningsbidrag 10 % till tryckning av kyrkans Psalmbok på språket kibena, kostnad 2000 kr 9.417.
Till Södra stiftet har också under år 2000 gjorts ett större utskick av SCRIPTURAS böcker och småskrifter.
 

TIDIGARE SMÅSKRIFTER I NY UPPLAGA

Några av våra småskrifter måste nu tryckas i ny upplaga. Det betyder, att vi genom åren har kunnat sprida flera tusental av dessa, och att efterfrågan blir allt större. Vi passar på tillfället att förbättra layouten, och vi gör denna satsning för att kunna fortsätta vårt arbete att sprida god och nödvändig undervisning i områden, där kyrkor och missioner arbetar. Av våra övriga småskrifter kommer flera att behöva tryckas i ny upplaga inom nära tid. Vi räknar med att denna gången trycka runt 6.000 ex av varje. Följande beräknas komma från trycket nov-dec 2000, samtliga på engelska:
Josef Imberg, Det heliga dopet
Josef Imberg, Den Helige Ande
Josef Imberg, Bönbok
C N Mtetwa, Återlösaren, född av kvinna
Pekka Heikkinen, Guds tyngsta och största verk
H Fl Ringius, Guds Lamm, predikan på Fastlagssöndagen.
ÖVERSÄTTNINGAR TILL SWAHILI
Från första början har Evangelisk Litteraturmission SCRIPTURA önskat få våra böcker och småskrifter översatta från engelskan till de olika stamspråken. Vi har lyckats med några böcker och småskrifter. I allmänhet har det varit oerhört svårt, då vi behöver någon på platsen som tar hand om och sköter översättningsarbetet. Som det nu ser ut, håller en möjlighet på att öppnas när det gäller språket swahili, som talas av 110 miljoner människor i Tanzania och Kenya, en stor och viktig språkgrupp. Lutheran Heritage Foundation, som har nära kontakter med Missourisynoden, har anställt TD Anssi Simojoki med placering i Kenya, och han har erbjudit hjälp med översättningsarbete och spridning. Här kan vi få en mycket stor och rik arbetsmöjlighet. Vi hoppas och tror, att vi får stöd och gåvor, så att vi kan ge verkligt god undervisning på folkets eget språk till de många, som frågar efter sanningens kunskap.
Josef Imberg, LÅT OSS BEDJA, för husandakten
Översatt till amhariska och oromo
För husandakt, enskild andakt och gudstjänst är denna innehållsrika bönbok en ovärderlig hjälp. Mekane Yesus-kyrkan växer oerhört, men har stora problem. Tidigare förföljelser tycks ha berett jordmånen, och många är beredda att offra allt för att vinna Kristus. Möjligheter finns nu att trycka dessa böcker med lika hög kvalitet som den engelska upplaga, som tryckts i Sverige. Tryck-ningen har fördröjts på grund av olika problem i landet. Vi hoppas att detta löser sig inom det närmaste året. Vi räknar med att 15.000 ex av vardera översättningen, inbundna i rött band, kan tryckas i Etiopien.

VI HAR MÖJLIGHET ATT HJÄLPA HEMMEN OCH FÖRSAMLINGARNA TILL DAGLIG ANDAKT MED BIBLISKT INNEHÅLLSRIKA BÖNER.
 

ZIMBABWES EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKA
Överlämnad litteratur, tryckt i Zimbabwe våren 2000

Biskop Sigfrid Strandviks Konfirmationskurs
105 sidor, på shona, en gedigen konfirmandlärobok, som används i denna kyrkas alla för-samlingar. Det är värdefullt att veta, att konfirmationsundervisningen därmed får ett bibliskt innehåll, som kan hjälpa de unga att bli väl rustade för trons kamp. 2.000 exemplar har nytryckts.

Biblisk historia
72 sidor, på shona, möjligen författad av biskop Strandvik? Avsedd för konfirmander. Detta understryker önskan att ge grundlig konfirmations-undervisning. 1.000 exemplar har nytryckts.

Hugo Söderström, Gud gav växten
på engelska, 248 sidor. Zimbabwes Kyrkohistoria 1903-1980. Det är viktigt för en kyrka att känna sin historia och hämta lärdomar av den.

Kyrkans Psalmbok
Ny upplaga har tryckts, 4.000 ex på shona, 3.000 ex på venda. Vi har bidragit med 50 % av kostnaden. Kostnad 2000 för denna gåva kr 90.375.

Därmed har vi fått ge ett viktigt bidrag till Zimbabwes evangelisk-lutherska kyrka i kampen för tron. Vi har också under året gjort stora utskick av SCRIPTURAS böcker och småskrifter för spridning bland Zimbabwes folk. Det tycks verkligen finnas en öppen dörr för Kristi evangelium till detta hårt prövade land.
SE, JAG HAR LÅTIT DIG FINNA EN ÖPPEN DÖRR
.
HERREN får sina bekännare, som tar vara på HERRENS ord. De har ringa kraft. Mäktiga strömningar i tiden drar åt annat håll. Hindren för Guds rike är stora. Ändå går Kristi rike fram i världen. Kristus befaller: Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Kristus har all makt i himmelen och på jorden. Han lovar: Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Det visar sig, att HERREN varje tid öppnar dörrar för frälsningens och livets ord.
Arbetet för Guds rike går inte utan kamp och vånda. Så har det varit alla tider. Så blir det intill tidens ände. Det har varit väckelsetider, men de har snart följts av avfallstider. Jesus talar i Matt 24 och Luk 21 om krig och nöd, falska profeter, avfall från tron och förföljelser mot kristna. Men evangelium om himmelriket skall bli predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall änden komma.
En dyrbar skörd av människor, som Kristus led döden för, måste samlas till den frälsta skaran. Kristus vill inte, att någon enda går förlorad. Kristus är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Honom. Kristus bar världens synd, för att vi skall komma till Honom och bli fria från domen och få evigt liv. Kristus kallar oss att komma och bli Hans lärjungar.
Guds ord är levande och kraftigt. Med Guds makt och hjälp kan vi både komma till tron och bevaras i tron. Tiden är viktig, när Jesus är nära med sitt rike. Tiden är viktig, när HERREN öppnar en dörr för ordet. Vi ser länder och folk, där Guds ord kan komma in och slå rot. Där finns människor på väg mot evigheten, som just nu lever i nådens tid. Kristus kallar oss att gå ut med undervisning och bygga upp och befästa trons liv.
Arbetet är inte förgäves. Det är HERRENS verk att frälsa människor. Inga makter kunde hindra HERREN Kristus att gå korsets väg för vår skull och gå levande ur graven. Kristus vinner segrar genom tiderna, när Han drar människor till sig. Vi ser med förundran, att Han låter också oss finna en öppen dörr för ordet.
Tiden är snart förbi. Gud ger oss inte modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och tuktighetens Ande. Kristi dag närmar sig, när Han kommer i sin härlighet.
Guds levande och klara ord visar till Frälsaren och väcker tro, och hjälper oss att leva efter Guds vilja. Guds ord måste förkunnas för världen och ges åt dem som kämpar trons kamp.

Ragnar Block