ISLAM OCH TEMPELBERGET

EN BROSCHYR SOM DE RADIKALA GÄRNA VILL FÖRSTÖRA

Palestinska politiker och muslimska tjänstemän framhåller envist att det inte finns någon judisk anknytning till Tempelberget. Detta står helt i motsats till en liten broschyr som den högsta muslimska myndigheten i Jerusalem publicerade under den brittiska mandatperioden. Där framhålls en helt annan ståndpunkt. Skriften som gavs ut år 1930 säger att sambandet mellan Tempelberget i modern tid och det första templet är "bortom allt tvivel".

Tidningen Jerusalem Post har en kopia av turistbroschyren som heter "En kortfattad guide till al-Haram al-Sharif". Där sägs att "Platsen är en av världens äldsta. Dess helighet kan dateras till urminnes tider. Det ligger bortom allt tvivel att den är identisk med platsen för Salomos tempel. En världsomfattande tro menar också att det var här som David byggde ett altare åt Herren och frambar brännoffer och gemenskapsoffer". Under texten finns också en fotnot där man hänvisar till 2 Sam. 24:25.

Broschyren har också ett avsnitt som handlar om Salomos stallar. En del av stallarna har muslimerna helt nyligen byggt om till en moské. Där sägs bl.a.: "Man vet inte mycket om platsens tidigaste historia. Troligen kan man datera den så långt tillbaka som till tiden då Salomos tempel byggdes. Enligt Josefus fanns den och användes av judarna som en tillflyktsort då Jerusalem erövrades av Titus år 70 e.Kr."

Jerusalem Post rapporterar också att det finns hänvisningar till kristen närvaro på Tempelberget. I ett annat avsnitt om stallarna står det: "Vi vet också att tempelriddarna använde platsen som stall. I vissa pelare kan man fortfarande se hålen där de band sina hästar.. Det berättas också om ännu en kristen anknytning. Den här gången gäller det en liten kammare i ett enormt underjordiskt område som finns under tempelplatsen. "Man tror att den här platsen har anknytning till Jesu barndom...

En tysk journalist frågade den palestinska myndighetens mufti Ikrima Sabri vad han anser om den här broschyren. Sabris svar var: "Det finns inte det minsta tecken på att det har funnits ett judiskt tempel på den här platsen. I hela staden finns det inte en enda sten som antyder om en judisk historia".

INTE MAJORITETENS UPPFATTNING, MEN INTE HELLER ENSAM

Sheikh Abdul Hadi Palazzi från Italien bör nämnas, om inte annat så för hans enorma mod. Hans åsikt är att judarnas rätt till landet Israel finns nedskriven i Koranen, islams heliga skrift. Palazzi kan inte betraktas som en muslimsk "nolla" eftersom han är ledare för Italiens muslimer.

Ett avsnitt som Palazzi citerar från koranen säger: "Därefter sa vi till israels barn: 'Bo i säkerhet i Löfteslandet. Och då den sista varningen kommer skall vi samla ihop er i en blandad skara'." Från detta och andra avsnitt i koranen drar han följande slutsats: "Judarnas suveränitet över Tempelberget medför inget teologiskt problem så länge muslimernas religiösa rättigheter säkras och att sionismen är uppfyllelsen av en profetia i koranen". Palazzi citerar andra avsnitt i koranen som visar att landet Israel gavs till judarna och att de skulle föras tillbaka till Israel före den yttersta tiden. Ett sådant avsnitt säger: "Kom ihåg Mose' ord till sitt folk (Israels barn).'Gå in, mitt folk, i det heliga landet som Gud har utsett åt dig. Vänd inte tillbaka för att därmed förlora allt'." Naturligtvis möts Palazzis påståenden av kritik från muslimska grupper. Hans svar är då att hans åsikt mer speglar traditionell islam än den politisering av islam som ar vanlig dag. En liberal muslimsk akademiker som bor i Jerusalem har sagt att han motsätter sig att Palazzi avviker så markant från den vedertagna muslimska uppfattningen idag.

Palazzi drar slutsatsen att vad han säger inte är att häda islam, och att det är orsaken till att han inte har fått några dödshot. Då han nyligen besökte Jerusalem inbjöds Palazzi till israels president Moshe Katsav. I sällskap hade han en delegation av flera arabiska och drusiska politiska och religiösa ledare. Då Katzav valdes till president fick han en hälsning från Palazzi. Denne gratulerade den nyvalde presidenten och fortsatte med att säga "om Israel bevarar sin religiösa tro och håller sig till budorden skall hon triumfera i sin livslånga kamp för överlevnad".

Palazzi fick frågan om han trodde att Israels grannar skulle bli mer vänligt inställda om Israel levde ännu mer efter Torah. Han gav ett grundligt svar på frågan: "Det borde finnas en ärlig tillgivenhet för religiösa värden, särskilt då det gäller judendom och islam, med det unika sambandet som finns mellan de båda Om denna respekt finns så blir fred mer än en relation mellan två kulturer. En religiös grund for förståelse är effektivare och stabilare än en politisk, eftersom den kräver ett mänskligt ansvar gentemot en annan människa och inför Gud."

Palazzi har imponerande referenser. Han har en doktorsgrad i islamsk vetenskap, presenterad av stormuftin i Saudi Arabien och han har studerat vid Al-Azhar Universitetet i Kairo. För närvarande är han imam i den italienska muslimska församlingen. Han är professor vid Institutet för Antropologisk Forskning i Rom och har varit lektor i religiös historia vid Velletriuniversitetet i Rom. Trots att han tillhör en minoritet står det helt klart att Palazzi inte är "en röst som ropar i öknen". Han citerar den turkiske Sufi Sheikh Mehmet Selim som har sagt att "Israel borde beundras för att man så envist försvarar mänskliga rättigheter".

Palazzi pekar på att det i den muslimska världen som inte är arabisk, som Malaysia och Indonesien och även Turkiet finns det en stark tradition av "icke-politisk andlighet". Han riktar uppmärksamheten på den indonesiske presidenten Abdurrahman Wahid som är en ledande muslimsk lärare men som också har sagt att han gärna ser ökade och bättre relationer mellan hans land och Israel.

Enligt Palazzi finns källan till problemen hos "populära karismatiska predikanter" som vanligtvis inte alls har någon egentlig utbildning. "Ofta är de inte formellt erkända" menar Palazzi. Det traditionella sättet är att en lärare utser några elever till sina lärjungar och utbildar dem. Det andra alternativet är att man studerar islam vid institutioner för islamska studier. Palazzi menar att många av dagens "populister" inte uppfyller några av dessa krav. Han pekar på att Hamas' radikale ledare, sheikh Ahmed Yassin, avslöjat i en intervju att han aldrig har studerat mer än i grundskolan och att titeln "sheikh" är en hederstitel grundad på hans ålder och status.

Muftin i Jerusalem, lkrima Sabri, har utsetts av den palestinska myndigheten. Då han påstod att det aldrig har funnits ett judiskt tempel på Tempelberget svarade Palazzi genom att kalla det påståendet för "en uppenbar förnedring av den islamska traditionen". Han pekar på att islamska kommentarer även hänvisar till hur Mohammed nämner den judiska närvaron på Tempelberget och särskilt nämns hur Babylonierna förstörde Templet.

Ur "Här i Israel", nyhetsbrev från AMI - Jerusalem Center, nr 3/2001.