Betraktelse för Borås Tidning 15/2 1998:

 

Det levande ordet

Den här söndagen har ett märkligt namn: Sexagesima. Det betyder sextio och innebär att nu är det ungefär 60 dagar kvar till påsk.

Söndagen texter handlar om Guds ord och har i psalmboken ämnet "Det levande ordet". Gud talar till oss här på jorden fastän han själv är i himlen. Framför allt talar han i sitt ord.

Bibeln är Guds ord. Gamla Testamentet var den Bibel, som Jesus läste ur. En kristen bör därför sträva efter att läsa Gamla Testamentets skrifter på samma sätt som Jesus.

Det talas ibland om olika bibeltolkningar. Vi kan då ställa frågan: "Hur tolkade Jesus Bibeln?" Svaret finner vi i Lukas evangelium, kapitel 24, där den uppståndne Jesus talar med två lärjungar på vägen till Emmaus. Så här står det: "Sedan började han med Moses och alla profeterna och uttydde för dem det som var skrivet om honom i alla skrifterna." Hela Gamla testamentet är alltså Guds ord och i alla dess skrifter har Gud uppenbarat något av sin plan att sända en Frälsare till världen.

Efter Jesu tid skrev evangelisterna ner sina berättelser om Jesu liv. De evangelier som skrevs av Matteus, Markus, Lukas och Johannes blev ansedda som heliga gudsinspirerade skrifter av den kristna kyrkan. Evangelisten Lukas skrev dessutom ner vad som hände under åren närmast efter Jesu himmelsfärd i den bok vi kallar Apostlagärningarna. Det skrevs även en del andra evangelier, men inom kyrkan var man, under Andens ledning, överens om att de inte hade samma grad av inspiration eller att de t.o.m. var direkt felaktiga och villfarande, varför de inte ansågs vara Guds ord.

Paulus, Petrus och andra skrev brev till kristna församlingar. Dessa brev lästes upp och betraktades som inspirerade av den helige Ande. Hela kyrkan kom att betrakta dem som Guds ord. Det skrevs även en mängd andra brev i den kristna kyrkan. Många av dem har man läst och funnit vara mycket goda skrifter, men de uppnådde inte ställningen som Guds ord.

Ytterligare en skrift kom att av hela kyrkan anses vara en del av Bibeln, nämligen Johannes uppenbarelse. Det fanns även andra s.k. apokalyptiska skrifter, men de kom aldrig att betraktas som Guds ord.

Dessa 66 böcker, som ingår i Bibeln, är således alla Guds ord enligt kyrkans gamla tro. Vi har fått dem för att Gud anser att vi behöver dem. Därför skall vi använda dem och ha dem som livgivande norm för vår kristna tro. Vi skall hålla fast vid dem och inte bortförklara eller utmönstra sådant som inte passar oss. Det är inte vi som skall döma Guds ord utan Ordet skall döma oss.

Aposteln Paulus skriver till sin medhjälpare Timoteus: "Håll fast vid det som du har lärt och fått visshet om. Du vet av vilka du har lärt det. Du känner sen barndomen de heliga skrifter, som kan ge dig den vishet som frälsar, när du läser dem i tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är genomandad av Gud och därför nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att den människa som hör Gud till kan bli duglig för sina uppgifter, väl rustad till varje gott verk."

Eftersom Guds ord är inspirerat av den helige Ande finns det en levande kraft i det. När vi läser eller hör Ordet och samtidigt under bön öppnar oss för den helige Ande visar sig den kraften. Då vill ordet komma in i ditt liv, ändra på det, tala om vem Jesus är, ge dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Då blir Ordet ett levande ord.

Anders Brogren

 Tillbaka till hemsidan